وابسته به موسسه سروش دانش پرشین «با مجوز رسمی از وزارت علوم »

حمل و نقل در آلمان

حمل و نقل در آلمان

سیستم حمل و نقل و رفت و آمد عمومی در آلمان

سیستم حمل و نقل و رفت و آمد عمومی در آلمان وسایل نقلیه عمومی درون شهری و یا به طور کلی سیـستم حمـل و نقـل داخـل شـهری در آلمـان مناسـب ولـی گـران اسـت. ایـن سیـستم شـامل متروهـای زیـر زمینــی، متروهــای رو زمینــی، قطارهــای خیابــانی و اتوبــوس مــی باشــد. در اکثــر شــهرهای بــزرگ آلمــان معمــولا تمـامی […]

رفت و آمد در آلمان

رفت و آمد در آلمان

رفت و آمد در آلمان آلمان یکی از کشورهای  دارای سیستم حمل و نقل عمومی مجهز و پیشرفته ای می باشد که شاید نتوان مشابه آن را در دنیا پیدا کرد. سیستم ریلی در این کشور قبل از جنگ جهانی اول ساخته شده و با توسعه و پیشرفتی که در سالهای اخیر داشته است، سرتاسر […]

هزینه رفت و آمد

هزینه رفت و آمد در آلمان

هزینه رفت و آمد در آلمان سیستم حمل و نقل و رفت و آمد عمومی وسایل نقلیه عمومی درون شهری و سیـستم حمـل و نقـل داخـل شـهری در آلمـان مناسـب، ولـی گـران اسـت. ایـن سیـستم شـامل متروهـای زیـر زمینــی، متروهــای روزمینــی، قطارهــای خیابــانی و اتوبــوس مــی باشــد. در اکثــر شــهرهای بــزرگ آلمــان معمــولا تمـامی سیـستم […]

انواع بلیط در آلمان

انواع بلیط ها در آلمان

انواع بلیط ها در آلمان بلیط های دانشجویی یکی از انواع بلیط هـا، بلـیط هـای دانـشجویی مـی باشـند. غالـب دانـشگاه هـای آلمـان در ازای پرداخـت مقـدار کمی پول، به دانشجویان برای یک نیم سال تحصیلی و گاها برای یک ماه بلیط شهری می دهند. بلیط های روزانه،هفتگی،ماهانه و سالانه یکی دیگر از انواع بلیط ها، […]

بلیط درون شهری

بلیط های درون شهری در آلمان

بلیط های درون شهری در آلمان قیمت بلـیط هـای شـهری در آلمـان بـه طـور کلـی و نیـز در مقایـسه بـا ایـران بـسیار بـالا مـی باشـد. بطوریکـه بسیاری از افراد ترجیح می دهند در شهر با دوچرخه عبور و مرور کنند. سیستم خرید و اسـتفاده از بلـیط هـای شـهری در شـهر هـای مختلـف آلمـان متفـاوت اسـت […]

بلیط

محل و نحوه تهیه بلیط و کنترل آن

محل و نحوه تهیه بلیط و کنترل آن برای کسب اطلاع از محل و نحوه تهیه بلیط و کنترل آن بایـستی بـه باجـه هـای بلـیط فروشـی مراجعـه نمود و یا از دستگاه هـای اتوماتیـک فـروش بلـیط کـه معمـولا در هـر ایـستگاه وجـود دارد و مجهـز بـه چنـد زبـان از جمله انگلیسی اسـت، اسـتفاده نمـود. بـا کـار […]

فرودگاه های بزرگ در آلمان 

فرودگاه های بزرگ درآلمان

فرودگاه های بزرگ در آلمان  کشور آلمان دارای خدمات هواپیمایی مناسبی بوده و هواپیمای ملی آلمان هواپیمای لوفت هانزا می باشد .مهمتــرین فرودگــاه هــای بــین المللــی آلمــان عبارتنــد از : فرودگــاه هــای تگــل وشــونفلد در بــرلین، فرودگــاه  های فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ، کلن وغیره. فرودگاه های کوچک دیگـری ماننـد فرودگـاه هـانوفر، درسـدن، هالـه نیـز تعـداد انـدکی […]

سفربه محل تحصیل

سفر به شهر محل تحصیل در آلمان

سفر به شهر محل تحصیل در آلمان در صــورتی کــه دانــشجو از هواپیمــایی ایــران ایــر اســتفاده نمایــد، ابتــدا وارد یکــی از فــرودگــاه هــای فرانکفــورت، هامبورگ و یا کلن می گردد. چرا که این شرکت هواپیمایی تنها به این سه فرودگاه پرواز دائمی دارد. در صورتیکه مقصد  اصلی دانشجو یکـی از ایـن سـه شـهر نباشـد، مـی […]

راهنمای رفتن به مقصد

راهنمای رفتن به مقصد درآلمان

راهنمای رفتن به مقصد درآلمان برای رفتن به یک آدرس، دانستن نزدیـک تـرین ایـستگاه هـای متـرو و یـا اتوبـوس بـه آن ضـروری اسـت و لـذا ابتـدا بایستی نزدیک تـرین ایـستگاه بـه مقـصد و مبـدأ را روی نقـشه شـبکه متـرو یافـت. سـپس بایـستی بهتـرین و کوتـاهترین اتصال بین آن دو ایستگاه را شناسـایی نمـود. مـسیر ارتبـاطی […]

ارزشیابی آنلاین تحصیلی (بدون هزینه)

  • کافیست کمی وقت بگذارید و از شرایط ادامه تحصیل خود در آلمان بصورت آنلاین مطلع شوید
  • ​ فقط با صرف ۳-۲ دقیقه وقت در این صفحه، می توانید از شرایط تحصیل خود در آلمان بصورت آنلاین مطلع شوید​​