موسسه آبادانی سروش دانش

نوشتن آدرس و یافتن آن روی نقشه

نوشتن آدرس و یافتن آن روی نقشه

نوشتن آدرس و یافتن آن روی نقشه آدرس در شــهرهای آلمــان دارای چهــار قــسمت اســت. قــسمت اول آدرس کــه پــس از نــام شــخص و در ابتــدای سطر دوم قـرار مـی گیـرد، نـام خیابـان Straßeاسـت. سـپس شـماره پـلاک  Hausnummerبـوده کـه بـی وقفه پس از اسم خیابـان قـرار مـی گیـرد. در ابتـدای سـطر سـوم کـد پـستی Postleitzahlیـا […]

نوشتن آدرس و یافتن آن روی نقشه

آدرس در شــهرهای آلمــان دارای چهــار قــسمت اســت. قــسمت اول آدرس کــه پــس از نــام شــخص و در ابتــدای سطر دوم قـرار مـی گیـرد، نـام خیابـان Straßeاسـت. سـپس شـماره پـلاک  Hausnummerبـوده کـه بـی وقفه پس از اسم خیابـان قـرار مـی گیـرد. در ابتـدای سـطر سـوم کـد پـستی Postleitzahlیـا بـه اختـصار PLZ قرار گرفته و پس از آن نام شهر واقع می گردد.

به عنوان مثال:

Piter Gelove

Coppistr. 18

۱۰۳۶۵berlin

نوشتن آدرس و یافتن آن روی نقشه کار پیچیده ای نیست.با یادگیریاصول آن به راحتی می توانید این امر را انجام دهید

یافتن آدرس روی نقشه شهر

بـرای یـافتن یـک آدرس ابتـدا بایـستی نـام خیابـان جـستجو شـود. بـرای پیـدا کـردن خیابـان بـر روی نقـشه شـهر Stadtplanمـی تـوان از نقـشه هـای معمـولی کـه بـرای شـهرهای مختلـف قابـل خریـداری اسـت و یـا اینترنـت استفاده نمود. بـرای یـافتن اسـم یـک خیابـان بـر روی نقـشه هـای معمـولی کـه در آنهـا نـام خیابـان هـا بـه ترتیـب الفبایی آمـده اسـت، بایـستی ابتـدا نـام خیابـان را پیـدا کـرد. سـپس محـدوده محـل قرارگیـری آن خیابـان بـرروی نقـشه شـهر را خوانـده و در آن محـدوده، خیابـان را جـستجو نمـود. برخـی از شـماره پـلاک هـا نیز برروی  نقشه شهر آمـده اسـت و بـرای خیابـان هـای طـولانی بایـستی محـل قرارگیـری تقریبـی سـاختمان را نیـزدر خیابان مشخص نمود.

شـیوه دیگـر یـافتن آدرس بـر روی نقـشه شـهر، شـیوه اینترنتـی اسـت. در ایـن شـیوه در وب سـایت مخـصوص شـهر مـی بایـستی نـام خیابـان، شـماره پـلاک و کدپـستی وارد شـود.سپس ایـن وب سـایت محـل قرارگیـری سـاختمان و یـا محـدوده آنـرا )معمـولا در مقیـاس هـای مختلـف نـشان مـی دهـد.

در صــورتیکه آدرس وب ســایت نقــشه شــهری را نمــی دانـیـد، مــی توانـیـد از وب ســایتی کــه همــه شــهرهای آلمــان را در بــر مــی گیــرد اســتفاده نمایـیـد. در وب ســایت بــا آدرس زیــر مــی تــوان آدرس مــورد نیــاز را در  تمــام شهرهای آلمان جستجو نمود.

http://www.meinestadt de. /deutschland/stadtplan

در ایـن وب سـایت در محـل هـای مـشخص نـام خیابـان و شـماره سـاختمان )رنـگ قرمـز(، نـام شـهر )رنـگ آبـی و  کدپستی رنـگ سـبز ( نوشـته شـده تـا وب سـایت پـس از یـافتن آدرس بـر روی نقـشه آن شـهر، محـل آدرس را بـا علامـت مثلـث نـشان دهـد.

به ما رای دهید

  • شرایط تحصیل در آلمان چیست؟
  • مزایای تحصیل در آلمان کدامند؟
  • تحصیلات دانش آموزی در آلمان (قبل از دانشگاه)
  • تحصیلات دانشگاهی در آلمان
  • مقاطع تحصیلی دانشگاهی در آلمان

ارزشیابی آنلاین تحصیلی (بدون هزینه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده همه اطلاعات

مطالب مرتبط

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز
مشاوره تحصیلی رایگان